• DRGraph: An Efficient Graph Layout Algorithm for Large-scale Graphs by Dimensionality Reduction
  Minfeng Zhu, Wei Chen, Yuanzhe Hu, Yuxuan Hou, Liangjun Liu, Kaiyuan Zhang.
  IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG), 2021.
  [bib] [code] [data] [pdf]
 • Enhancing statistical charts: toward better data visualization and analysis
  Xiaonan Luo, Yuan Yuan, Kaiyuan Zhang, Jiazhi Xia, Zhiguang Zhou, Liang Chang, Tianlong Gu
  Journal of Visualization (JOV), 2019.
  [bib] [pdf]