Publications [Google Scholar] [dblp]

 • Your Exploit is Mine: Instantly Synthesizing Counterattack Smart Contract
  Zhuo Zhang, Zhiqiang Lin, Marcelo Morales, Xiangyu Zhang, Kaiyuan Zhang
  USENIX Security Symposium 2023 (Security 2023)
  [bib] [paper]
 • ImU: Physical Impersonating Attack for Face Recognition System with Natural Style Changes
  Shengwei An, Yuan Yao, Qiuling Xu, Shiqing Ma, Guanhong Tao, Siyuan Cheng, Kaiyuan Zhang, Yingqi Liu, Guangyu Shen, Ian Kelk, Xiangyu Zhang
  IEEE Symposium on Security and Privacy 2023 (Oakland 2023)
  [bib] [code] [paper]
 • Detecting Backdoors in Pre-trained Encoders
  Shiwei Feng, Guanhong Tao, Siyuan Cheng, Guangyu Shen, Xiangzhe Xu, Yingqi Liu, Kaiyuan Zhang, Shiqing Ma, Xiangyu Zhang
  IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2023 (CVPR 2023)
  [bib] [code] [paper]
 • BEAGLE: Forensics of Deep Learning Backdoor Attack for Better Defense
  Siyuan Cheng, Guanhong Tao, Yingqi Liu, Shengwei An, Xiangzhe Xu, Shiwei Feng, Guangyu Shen, Kaiyuan Zhang, Qiuling Xu, Shiqing Ma, Xiangyu Zhang
  Network and Distributed System Security Symposium 2023 (NDSS 2023)
  [bib] [code] [paper]
 • FLIP: A Provable Defense Framework for Backdoor Mitigation in Federated Learning
  Kaiyuan Zhang, Guanhong Tao, Qiuling Xu, Siyuan Cheng, Shengwei An, Yingqi Liu, Shiwei Feng, Guangyu Shen, Pin-Yu Chen, Shiqing Ma, Xiangyu Zhang
  International Conference on Learning Representations 2023 (ICLR 2023)
  ECCV 2022 Workshop on Adversarial Robustness in the Real World (AROW 2022), Best Paper Award 🏆
  Press: Purdue News
  [bib] [code] [paper] [workshop slides]
 • DRGraph: An Efficient Graph Layout Algorithm for Large-scale Graphs by Dimensionality Reduction
  Minfeng Zhu, Wei Chen, Yuanzhe Hu, Yuxuan Hou, Liangjun Liu, Kaiyuan Zhang
  IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 2021 (TVCG 2021)
  [bib] [code] [data] [paper]
 • Enhancing statistical charts: toward better data visualization and analysis
  Xiaonan Luo, Yuan Yuan, Kaiyuan Zhang, Jiazhi Xia, Zhiguang Zhou, Liang Chang, Tianlong Gu
  Journal of Visualization 2019 (JOV 2019)
  [bib] [paper]